Giỏ hàng(0)SP
Chi tiết
  • Mỏ Cắt plasma HPR130XD - 260XD - 400XD - 800XD MS

  • Nhà sản xuất: B & Batoni
  • Xuất xứ: Czech RePublic
  • Lượt xem: 2726
  • Mỏ Cắt HPR130XD - 260XD - 400XD - 800XD For MS

  • Thông tin sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận

Mã sản phẩm: 220705

Mô tả: Thân mỏ cắt plasma cnc HPR XD

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220706

Mô tả: Đầu mỏ cắt plasma cnc HPR XD

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220700

Mô tả: Water tube 80A-130A-200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220571

Mô tả: HPR 400XD - 800XD For MS Water Tube 260A - 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220340

Mô tả: Water tube 30A/50A/80A/130A/200A/260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220632TP

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Bép cắt plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220439TP

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Bép cắt plasma 260A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220354TP

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Bép cắt plasma 200A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220182TP

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Bép cắt plasma 130A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220188TP

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Bép cắt 50A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220554TP

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Bép cắt plasma 50A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220193TP

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Bép cắt plasma 30A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220632

Mô tả: HPR400XD - 800XD For MS Bép cắp plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220439

Mô tả: HPR260XD - 400XD - 800XD For MS Bép cắt plasma 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220354

Mô tả: HPR260XD - 400XD - 800XD For MS Bép cắt plasma 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220182

Mô tả: Bép cắt plasma 130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220188

Mô tả: Bép cắt plasma 80A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220554

Mô tả: Bép cắt plasma 50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220193

Mô tả: Bép cắt Plasma 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220435SC

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Bép cắt plasma 260A / Silver Core

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220352SC

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Điện cực plasma 200A /Silver Core

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220181SC

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Electrode 130A / Silver Core

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220187SC

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Điện cực plasma 80A / Silver Core

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220552SC

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Điện cực plasma 50A / Silver Core

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220192SC

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Điện cực 30A / Silver Core

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220629

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Điện cực plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220435

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Điện cực plasma 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220352

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800A For MS điện cực 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220181

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Điện cực plasma 130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220187

Mô tả: Điện cực plasma 80A - 130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220552

Mô tả: Điện cực plasma 50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220192

Mô tả: Điện cực plasma 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220709

Mô tả: HPR 400XD - 800XD For MS Điện Cực Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220307

Mô tả: Điện Cực Plasma 130A-200A-260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220339

Mô tả: Điện Cực Plasma 60A-80A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220308

Mô tả: Điện Cực Plasma 45A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 420530

Mô tả: HPR 400XD - 800XD For MS Swirl ring 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220668

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Swirl ring 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220405

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Swirl Ring 260A-400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220342

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Swirl Ring 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220631

Mô tả: HPR 400XD - 800XD For MS Swirl ring 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220436

Mô tả: HPR260XD - 400XD - 800XD For MS Swirl ring 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220353

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Swirl ring 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220179

Mô tả: Swirl Ring Plasma 80A - 130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220553

Mô tả: Swirl ring 50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220180

Mô tả: Swirl Ring Plasma 30A-45A-60A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220898

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD for MS Bép cắt 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220542

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD for MS Bép cắt 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220659

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD for MS Bép cắt 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220846

Mô tả: Bép Cắt Plasma 130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220806

Mô tả: Bép Cắt Plasma 80A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220346

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Bép Cắt Plasma 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220708

Mô tả: HPR 400XD - 800XD For MS Bép Cắt Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220406

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Bép Cắt Plasma 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220343

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Bép Cắt 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220197

Mô tả: Bép Cắt Plasma 130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220337

Mô tả: Bép Cắt Plasma 80A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220847

Mô tả: Bép Cắt Plasma 60A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220201

Mô tả: Bép Cắt Plasma 45A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220712

Mô tả: HPR 400XD - 800XD For MS Retaining cap 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220758

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Retaining cap 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220755

Mô tả: Retaining Cap Plasma 45A-80A-130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220760

Mô tả: HPR260XD - 400XD - 800XD For MS Retaining cap 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220757

Mô tả: HPR260XD - 400XD - 800XD For MS Inner Retaining cap 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220756

Mô tả: Retaining Cap Plasma 45A-80A-130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220754

Mô tả: Retaining cap Plasma 30A-50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220896

Mô tả: HPR260XD - 400XD - 800XD For MS Retaining Cap 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220740

Mô tả: Retaining Cap Plasma 130A-260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220845

Mô tả: Retaining Cap Plasma 80A - 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220759

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Retaining Cap 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220635

Mô tả: HPR400XD - 800XD For MS Retaining cap 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220198

Mô tả: Shield Plasma 130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220338

Mô tả: HPR 130XD - 260XD - 400XD - 800XD For MS Shield Plasma 80A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220815

Mô tả: Shield Plasma 60A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220202

Mô tả: Shield Plasma 45A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220636

Mô tả: HPR400XD - 800XD For MS Shield Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220764

Mô tả: HPR260XD - 400XD - 800XD For MS Shield Plasma 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220761

Mô tả: HPR260XD - 400XD - 800XD For MS Shield 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220183

Mô tả: Shield Plasma 130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220555

Mô tả: Shield Plasma 50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220194

Mô tả: HPR130XD - 260XD - 400XD For MS Shield 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220897

Mô tả: HPR260XD - 400XD - 800XD For MS Shield Plasma 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220741

Mô tả: HPR260XD - 400XD - 800XD For MS Shield Plasma 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220658

Mô tả: HPR260XD - 400XD - 800XD For MS Shield Plasma 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220742

Mô tả: Shield Plasma 80A-130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220763

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Shield Plasma 260A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220762

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Shield Plasma 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220637

Mô tả: HPR 260XD - 400XD - 800XD For MS Shield Cap 200A-260A-400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220747

Mô tả: Shield Cap Plasma 30A-45A-50A-60A-80A-130A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220189

Mô tả: Shield Plasma 80A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 220707

Mô tả: HPR 400XD - 800XD For MS Shield Plasma 400A

Giá: Liên hệ


Sản phẩm cùng loại

CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC

tư vấn viên

-----Ms. Hồng-----Plasma/Laser CNC
-----Ms. Hồng-----Plasma/Laser CNC
Biên Hòa
tdl.kd03@gmail.com
-------Ms. Nhi-------Máy Hàn&Phụ kiện
-------Ms. Nhi-------Máy Hàn&Phụ kiện
Biên Hòa
toandaclockd@gmail.com
------ Mr. Tình ------ Máy cắt Laser
------ Mr. Tình ------ Máy cắt Laser
Biên Hòa
toandacloc@gmail.com
-----Mr. Huyên----- Plasma/Laser CNC
-----Mr. Huyên----- Plasma/Laser CNC
Thái Bình
plasmacnctb@gmail.com
Hotline tư vấn: 0903354737
Zalo
Gọi điện SMS Chỉ Đường
google-site-verification=eqx8i7AkHPQ_4UBtIhYGS1r-RM-8EPKX8QYabDqOVI0